Spravodajská sekcia

Naša spravodajská sekcia bola založená za účelom získavania informácií z rôznych zdrojov, tvorby podkladov pre informačné spravodajské potreby, vyšetrovacia činnosť a poskytovanie spravodajstva orgánom činným v tejto oblasti. Okrem stanov NABK, interných predpisov, smerníc a Ústavy Slovenskej republiky sa činnosti v rámci tejto sekcie tvoria aj pod zákonom číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku, zákonom číslo 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všetkými ostatnými zákonmi Slovenskej republiky vzťahujúcimi sa na danú oblasť šetrenia.

Aktuálne činnosti v tejto sekcii

  • Tvorba a získavanie, prijímanie, evidovanie a spracovávanie podkladov a hlásení o podozreniach zo spáchania trestných činov,
  • Získavanie dôkazov a podkladov použiteľných pre účely ďalšieho vyšetrovania policajných a iných orgánov
  • Oblasť odhaľovania a získavania informácií o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovanie terorizmu, nelegálny pôvod majetku, drogová trestná činnosť, kriminalita rôzneho druhu, korupcia, krádeže, únosy, organizovaná krminalita