Edukačná sekcia

Hlavnými činnosťami vzdelávacej sekcie sú predovšetkým

 • Podpora osobných, politických alebo iných práv občanov bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie , náboženské vyznanie a sociálne postavenie.
 • Podporovať úctu k zákonu a k verejnému poriadku .
 • Podporovať vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie .
 • Podporovať športové a kultúrne aktivity predovšetkým pre mládež .
 • Oživenie záujmu mládeže a obyvateľstva a kultúrne, spoločenské, športové, historické a iné dianie.
 • Podporovať výmenu profesijných skúsenosti svojich členov .
 • Napomáhať zlepšovať vzťahy medzi štátnymi zložkami a verejnosťou na Slovensku.
 • Snaha o elimináciu kriminality a násilia s tým spojeným v súvislosti s cieľmi NABK.
 • Práca s mládežou, kde sa rozvíjajú schopnosti a zručnosti, ktoré zvyšujú šance na úspešné zvládnutie nárokov spoločenského prostredia.
 • Rozvoj fyzických a duševných schopností mládeže pri dodržiavaní zásad tolerancie a etiky, a tým prispievať k vytváraniu priaznivých podmienok pre zdravý vývoj mládeže.
 • Prispieť k riešeniu drogovej problematiky mládeže.
 • Vytvoriť sieť spoluprác so štátnymi inštitúciami a samosprávnymi inštitúciami, záujmovými združeniami pri osvete v oblasti prevencie pred kriminalitou a inou protispoločenskou činnosťou.
 • Organizovanie a propagácia podujatí v oblasti prevencie kriminality, ochrany a podpory základných práv a slobôd.
 • Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí prístupných širokej verejnosti v súlade s cieľmi NABK.
 • Organizovať celoročné náučné akcie zamerané na prevenciu kriminality súvisiacej s mládežou s dosiahnutím eliminovania agresivity na školách, sídliskách,mestách.
 • Organizovanie a zabezpečenie prevenčných akcií, ako sú prednášky, besedy, ukážky sebaobrany pre mládež na školách súvisiace s cieľmi NABK.
 • Spoločenské a charitatívne podujatia v rámci prevencie organizovanej kriminality v širšom rozsahu.
 • Mediálna kampaň zameraná na ciele NABK.
 • Pripravovať, distribuovať materiály v súlade so zameraním NABK.

 

Školiace centrum vzdelávacej sekcie

Radi by sme Vám týmto predstavili prvý projekt zameraný predovšetkým na naše drahé deti a mládež, ktorý Vám prináša NABK.
Naša agentúra si je vedomá negatívnych trendov v spoločnosti a hlavne negatívnych trendov objavujúcich sa u mladej generácie. Vysoká nezamestnanosť mladých, absencia  možností spoločenského a kultúrneho vyžitia sú javmi, ktoré v súčasnosti sprevádzajú život mladého človeka.

Medzi základné charakteristiky súčasného spoločenského života patrí prehlbovanie spoločenských a sociálnych rozdielov medzi chudobnými a bohatými, narastanie rozdielov v možnostiach a príležitostiach medzi mladými ľuďmi pochádzajúcimi z rôznych sociálnych a spoločenských vrstiev a pod. Sprievodným  znakom  spomenutých a iných  podobných spoločenských javov je nárast  kriminality rôzneho druhu, pokles kvalitatívnej úrovne vzdelanosti mladých ľudí, nezáujem o kultúrne, spoločenské a politické dianie a pod. Sme  presvedčení, že príspevkom k zastaveniu negatívnych trendov v spoločnosti a najmä v mladej generácii je zriaďovanie školiacich centier, postupne v každom väčšom meste Slovenskej republiky. Prvoradým cieľom školiaceho centra je poskytnúť útočisko a zaujímavý a zmysluplný program pre všetky vekové kategórie, a taktiež právno-ekonomickú pomoc všetkým občanom, ktorí o ňu budú stáť.

Mladí ľudia sú vystavení oveľa väčšiemu riziku ako kedysi. Preto sme dnes často svedkami, že dnešní mladí namiesto športovania, turistiky a kultúrneho vyžitia čoraz častejšie užívajú rôzne omamné látky, ťažké drogy a rôzne zakázané substancie.  Z tohto dôvodu považujeme za dôležité zriadiť v každom väčšom meste edukačné strediská, ktoré by slúžili ako oázy kultúrnosti a boli by odprostené od zla, ktoré dnes bežne vidíme na uliciach. Integrácia mladých do rôznych aktivít v našom edukačnom centre pomôže nastoliť do ich života poriadok aj v tejto chaotickej dobe.

Edukačné centrum NABK bude poskytovať každodenný program ale aj ubytovanie, podporu a stravu v prípade núdze každému dieťaťu a mladistvému, ktorý sa v núdzi ocitne .
Každý mladistvý adept si môže vyberať s ľubovoľného každodenného programu ako
napríklad :

1.  Športové aktivity priamo v Edukačnom centre NABK
2.  Rôzne bojove umenia – Tai Ji, karate, systema
3.  Krúžky spoločenského a Latinsko-amerického tanca
4.  Turistika
5.  Ekológia
6.  Kurzy prvej pomoci
7.  Horolezectvo
8.  Prednášky zamerané na prevenciu mládeže voči kriminalite a drogám.
9.  Rôzne záujmové činnosti týkajúce sa aktuálneho diania vo svete

Organizácia NABK taktiež pracuje na vývoji softwaru do mobilných zariadení, ktorý má slúžiť pre komunikáciu adeptov a zdieľanie informácii. V prípade akejkoľvek
núdze, software obsahuje SOS, ktoré automaticky okamžite privolá pomoc na konkrétne miesto. Oddiely NABK – na úrovni vzdelávania majú v záujme podporiť a vniesť do našej spoločnosti taktiež tzv. otvorené vyučovanie/vzdelávanie je vyučovacia FORMA, ktorá je z hľadiska vyučovacích cieľov, obsahu a metód určovaná  predovšetkým záujmami a schopnosťami žiakov.
Táto koncepcia mení tradičnú filozofiu školy, jej obsah i metódy. Pre dnešnú generáciu detí a dospievajúcej mládeže je táto možnosť skutočne zaujímavá a žiaduca, nakoľko ich povzbudzuje k rozvíjaniu ich prirodzených daností, vlôh a schopností. Nesnažíme sa siliť, aby každý jedinec bol stopercentný vo všetkom, a v prípadnom neúspechu ho karhať, keď všetci dobre vieme, že to nie je možné. Každý z nás vyniká v niečom inom, a ak to tak je, je isté, že túto danosť by mal ďalej v sebe podporovať a rozvíjať.

Práca s deťmi a mládežou si vyžaduje veľa skúseností a trpezlivosti, ale veríme, že aj táto práca nás posunie bližšie k splneniu našich cieľov a taktiež nášho motta: „Por pli bona
mondo – Za lepší život!“
Veríme tiež, že aj Vám, či už ako rodičom, starým i krstným rodičom, alebo jednoducho len ľudom so srdcom, záleží na vývoji našej spoločnosti, ktorú budú po nás budovať naše deti. Preto sa snažme zo všetkých síl, odovzdávať im len tie najlepšie hodnoty a učme ich vždy k porozumeniu, láske k vlasti i rodine, a napokon jeden k druhému. Nielen spoločnosť, ale i naša zem, sa nám za lepší a čistejší život odvďačí.
Drahí priatelia, všetky významné slová, ktoré ste si teraz prečítali, má v pláne naša agentúra pomaly realizovať. Aby nám naše mestá ponúkli istotu a bezpečie, čistotu a súlad nažívania.

Hlboko zo srdca vopred ďakujeme každému, kto s nami súhlasí a taktiež kto nám prispeje akoukoľvek formou ku realizácii našich i vašich plánov a snov. V prípade Vášho záujmu podporiť nás, uvádzajte prosím Vás aj Vaše iniciály a kontakt na Vás!

Ďakujeme
S pozdravom výkonné prezídium a príslušníci NABK