NABK organizácia

National Agency Fights Against Criminality

V medzinárodnom styku označujeme NABK ako „NAFAC – National Agency Fights Against Criminality“ – OD 30, Júna 2015 registráciou v Organizácii Spojených Národov bola prijatá medzinárodná poznávacia značka UNIPOL. Táto záujmová organizácia bola založená dňa 26.06.2013 zakladateľom a jej súčasným prezidentom , schválená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. V prvom rade NABK zahŕňa rôzne sekcie, ktoré sú činné v oblasti analýzy informácii, vzdelávania a vyšetrovania. NABK je organizácia, ktorej úlohou je aj pozdvihnúť morálku mládeže, zlepšiť a poskytnúť bezpečie a istotu na uliciach, postarať sa o kvalitnejšiu budúcnosť ľudí…

Ponúka mnoho postupov a nástrojov k tomu, aby ľudia znovu objavili lásku a spriaznenosť k svojej vlasti a národu. Sekcia zameraná na vzdelávanie vykonáva branné cvičenia s mládežou, spoločensko-kultúrne, vzdelávacie a sociálne aktivity, poskytovanie prvej pomoci, telesné/športové tréningy, programy, ktorými sa NABK snaží predísť kriminalite páchanej mládežou. Organizujeme taktiež prednášky zamerané na prevenciu drogovej problematiky, kde sa snažíme do popredia uviesť, aké následky prináša užívanie drôg, kde všade môže na mladistvých číhať nebezpečenstvo požitia drôg, a ako najlepšie sa drogám vyhnúť. Hlavnou myšlienkou týchto cvičení je upevňovanie základov morálky a slušného správania, taktiež oddanosť a láska k vlasti a k veciam vybudovaným tvrdou ľudskou prácou.