Enviromentálna kriminalita

Trestná činnosť páchaná na životnom prostredí a nerastnom bohatstve

Kriminalita životného prostredia je vážny a rastúci medzinárodný problém, ktorý má mnoho rôznych foriem.
Všeobecne povedané, patrí sem najmä nelegálna ťažba svetových voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, znečistenie životného prostredia,odstraňovanie odpadov a nebezpečných látok v rozpore s vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi.
Okrem týchto jasných dlhoročných zločinov sa vyskytujú aj nové formy trestnej činnosti v oblasti životného prostredia, ako je obchod s uhlíkom a vodohospodárska trestná činnosť.
Organizované zločinecké siete

Trestná činnosť páchaná na životnom prostredí nie je obmedzená hranicami, a môže mať vplyv na národné hospodárstvo, bezpečnosť a dokonca aj existenciu.
Významný podiel trestnej činnosti na nelegálnej ťažbe voľne žijúcich živočíchov a znečisťovania životného prostredia vykonávajú skupiny organizovaného zločinu, ktoré podstupujú pomerne nízke riziko a naopak čerpajú vysoké zisky.
Jednotlivé krajiny sú okrem toho často využívané na pašovanie zbraní, drog a ľudí. V skutočnosti, zločin voči životnému prostrediu dochádza často ruka v ruke s ďalšími trestnými činmi, ako je falošný cestovný pas, korupcia, pranie špinavých peňazí, nedovlené ozbrojovanie sa, vraždy a iné.

 

V dnešnej globálnej ekonomike je potreba medzinárodnej stratégie pre riešenie tohto typu trestnej činnosti. Životnému prostrediu sa venujú dané úrady a orgány na to určené, ktoré len v prípade potreby komunikujú prípadne vyzývajú na pomoc aj iné ozbrojené orgány.