Drogová kriminalita

Obchod s drogami a jej súvisiacej trestnej činnosti aj naďalej rastie vo väčšine častí sveta.

Globálne zneužívanie a dostupnosť drôg je stále rozšírenejšie ako aj cesty obchodovania s ľuďmi sa stali kratšie, rôznorodejšie a hranice ľahšie priechodné.
Obchod s drogami zahŕňa pestovateľov, výrobcov, kuriérske služby, dodávateľov, predajcov, užívateľov a postihuje ľudí v takmer všetkých krajinách po celom svete.

konope

NABK – UNIPOL

Naši spravodajskí dôstojníci sa pri spravodajstve a analýzach zameriavajú na najčastejšie používané  omamné látky – konope, kokaín, heroín a psychotropné látky.
Primárna úloha našej organizácie je identifikovať nové trendy obchodu s drogami a zločinecké organizácie pôsobiace na národnej ale i medzinárodnej úrovni, a na pomoc všetkým vnútroštátnym a medzinárodným organizáciám, ktoré sa zameriavajú na boj proti nedovolenej výrobe, distribúcii a obchodovaniu s drogami.

psychotropne latkycocaine

 

Dôležité činnosti v tejto oblasti kriminality:

  • Zber a analýza dát získaných z členských krajín, pre strategické a taktické triedenie spravodajských informácií a rozširovanie správ do príslušných krajín;
  • Reakcia a podpora na medzinárodné vyšetrovanie drog;
  • Pomoc pre koordináciu proti-drogového vyšetrovania zahŕňajúceho občanova nášho štátu;
  • Organizovať operačné stretnutia medzi partnerskými štátmi, kde NABK – UNIPOL identifikuje spoločné väzby v prípadoch vyšetrovaných v týchto krajinách;
  • Organizácia regionálnej alebo globálnej konferencie na konkrétne témy drog: ciele, ktoré majú posúdiť rozsah problému s drogami, vymieňať si informácie o najnovších vyšetrovacích metódach a posilnenie spolupráce v oblasti presadzovania práva Spoločenstva.
  • Udržovanie úzkej súčinnosti s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a s mimovládnymi organizáciami, ktoré majú mandát proti drogám. Táto neustála komunikácia má zásadný význam pri plnení nášho poslania pomáhať medzinárodnému spoločenstvu v boji proti nedovolenému obchodovaniu s drogami.