Spravodajská sekcia

Naša spravodajská sekcia bola založená za účelom získavania informácií z rôznych zdrojov, tvorby podkladov pre informačné spravodajské potreby, vyšetrovacia činnosť a poskytovanie spravodajstva orgánom činným v tejto oblasti. Okrem stanov NABK, interných predpisov, smerníc a Ústavy Slovenskej republiky sa činnosti v rámci tejto sekcie tvoria aj pod zákonom číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti[…]

Operatívna sekcia

V tejto sekcii sú činnými operatívni príslušníci, ktorých poslaním je zabraňovať organizovanej kriminalite, útokom rôzneho druhu.  Našim najbližším cieľom je projekt INTRANET.  Operatívni príslušníci absolvujú špeciálne cvičenia a kurzy potrebné na vykonávanie tejto činnosti. Okrem organizovanej kriminality riešia aj podozrenia z únosov a únosy, ublíženie na zdraví, krádeže, výskyt drog a iných omamných látok u maloletých prípadne v organizovaných skupinách za účelom[…]

Analytická sekcia

Za účelom realizácie výskumu, tvorby analýz a syntéz stavu kriminality sme zriadili analytickú sekciu. Táto sekcia kooperuje so spravodajskou sekciou, kde sa výsledky z praxe premietnu do štatistík. K tejto činnosti naši príslušníci, najmä na to špecializovaní, získavajú podklady z rôznych materiálnych a webových zdrojov.

Edukačná sekcia

Hlavnými činnosťami vzdelávacej sekcie sú predovšetkým Podpora osobných, politických alebo iných práv občanov bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie , náboženské vyznanie a sociálne postavenie. Podporovať úctu k zákonu a k verejnému poriadku . Podporovať vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie . Podporovať športové a kultúrne aktivity predovšetkým pre mládež . Oživenie záujmu mládeže[…]